anybodyyyyy2 - List of tournaments

List of tournaments [anybodyyyyy2] [Gomoku]
Tournament Points/Games Winner
gmk.ch.8.5.12 0 / 7
gmk.ch.19.5.1 16 / 8 winner
gmk.ch.20.4.5 8 / 8
gmk.ch.21.4.6 0 / 8
gmk.ch.22.4.7 16 / 9 winner
gmk.ch.23.3.3 0 / 8
gmk.ch.27.3.1 6 / 8
gmk.ch.28.4.4 14 / 7 winner
gmk.ch.29.3.3 2 / 8
gmk.ch.32.4.1 10 / 6
gmk.ch.33.2.1 12 / 8
gmk.ch.34.1.1 4 / 9
gmk.ch.35.2.1 8 / 8
gmk.ch.36.2.1 4 / 8
gmk.mc.2005.jul.1.38 2 / 4
gmk.mc.2005.aug.1.16 0 / 4
gmk.mc.2006.may.1.8 2 / 4
gmk.mc.2006.may.1.10 4 / 4
gmk.mc.2006.may.1.12 4 / 4
gmk.mc.2006.may.1.26 0 / 4
gmk.mc.2006.may.1.29 4 / 4
gmk.mc.2007.mar.1.15 2 / 4
gmk.mc.2007.apr.1.15 0 / 4
gmk.mc.2011.aug.1.5 4 / 4
gmk.mc.2011.aug.1.6 0 / 4
gmk.mc.2011.aug.1.7 4 / 4
gmk.mc.2011.aug.1.8 0 / 4
gmk.mc.2011.aug.1.9 2 / 4
gmk.mc.2011.aug.1.10 2 / 4
gmk.mc.2011.aug.1.11 6 / 4
gmk.mc.2011.aug.1.13 2 / 4
gmk.mc.2011.aug.1.19 2 / 4
gmk.mc.2011.oct.1.7 6 / 4 winner
gmk.mc.2011.oct.1.12 6 / 4 winner
gmk.mc.2011.oct.1.28 2 / 4
gmk.mc.2011.oct.2.1 0 / 5
gmk.mc.2011.nov.1.2 6 / 4
gmk.mc.2011.nov.1.3 0 / 4
gmk.mc.2011.nov.1.6 2 / 4
gmk.mc.2011.nov.1.7 0 / 4
gmk.mc.2011.nov.1.9 0 / 4
gmk.mc.2011.nov.1.11 4 / 4
gmk.mc.2011.nov.1.17 4 / 4
gmk.mc.2011.nov.1.19 0 / 4
gmk.mc.2011.dec.1.27 2 / 4
gmk.mc.2012.jan.1.9 2 / 4
gmk.mc.2012.jul.1.7 8 / 4 winner
gmk.mc.2012.jul.2.1 2 / 8
gmk.mc.2012.aug.1.5 2 / 4
gmk.mc.2012.aug.1.6 4 / 4
gmk.mc.2012.aug.1.13 4 / 4
gmk.mc.2012.sep.1.14 4 / 4
gmk.mc.2012.oct.1.7 6 / 4 winner
gmk.mc.2012.oct.1.14 4 / 4
gmk.mc.2012.oct.2.1 2 / 7
gmk.mc.2012.nov.1.3 4 / 4
gmk.mc.2012.dec.1.9 0 / 4
gmk.mc.2013.sep.1.6 4 / 4
gmk.mc.2013.sep.1.8 2 / 4
gmk.mc.2013.sep.1.10 0 / 4
gmk.mc.2013.nov.1.8 2 / 4
gmk.mc.2014.jan.1.3 6 / 4 winner
gmk.mc.2014.jan.1.8 0 / 4
gmk.mc.2014.jan.2.3 0 / 3
gmk.mc.2014.feb.1.4 6 / 4 winner
gmk.mc.2014.feb.2.1 0 / 6
gmk.mc.2014.mar.1.3 4 / 4
gmk.mc.2014.mar.1.4 0 / 4
gmk.mc.2014.mar.1.5 0 / 4
gmk.mc.2014.mar.1.6 2 / 4
gmk.mc.2014.apr.1.2 4 / 4
gmk.mc.2014.may.1.1 2 / 4
gmk.mc.2014.may.1.3 0 / 4
gmk.mc.2014.may.1.5 0 / 4
gmk.mc.2014.may.1.6 0 / 4
gmk.mc.2014.may.1.9 0 / 4
gmk.PRO.mc.2016.jun.1.4 4 / 4
gmk.PRO.mc.2016.jun.1.5 4 / 4
gmk.PRO.mc.2016.jun.1.8 6 / 4
gmk.PRO.mc.2016.jul.1.3 6 / 4 winner
gmk.PRO.mc.2016.jul.1.5 6 / 4
gmk.PRO.mc.2016.jul.2.1 8 / 7
gmk.PRO.mc.2016.oct.1.4 2 / 4
gmk.PRO.mc.2017.may.1.4 8 / 4 winner
gmk.PRO.mc.2017.may.2.1 4 / 5
gmk.PRO.mc.2017.jun.1.3 4 / 4
gmk.PRO.mc.2017.jun.1.6 6 / 4
gmk.PRO.mc.2017.jul.1.1 8 / 4 winner
gmk.PRO.mc.2017.jul.2.1 2 / 5
gmk.PRO.mc.2017.aug.1.1 8 / 4 winner
gmk.PRO.mc.2017.aug.1.3 6 / 4 winner
gmk.PRO.mc.2017.aug.2.1 4 / 8
gmk.PRO.mc.2018.dec.1.3 4 / 4
gmk.PRO.mc.2018.dec.1.4 8 / 5 winner
gmk.PRO.mc.2018.dec.1.6 6 / 4
gmk.PRO.mc.2018.dec.1.7 10 / 6
gmk.PRO.mc.2018.dec.1.8 8 / 4 winner
gmk.PRO.mc.2018.dec.1.9 8 / 4 winner
gmk.PRO.mc.2018.dec.1.10 10 / 5 winner
gmk.PRO.mc.2018.dec.2.1 0 / 3
gmk.PRO.mc.2019.final 2 / 5
gmk.PRO.mc.2019.jan.1.1 6 / 6
gmk.PRO.mc.2019.jan.1.2 8 / 6
gmk.PRO.mc.2019.jan.1.4 4 / 5
gmk.PRO.mc.2019.jan.1.5 6 / 4
gmk.PRO.mc.2019.jan.1.6 4 / 5
gmk.PRO.mc.2019.feb.1.2 12 / 7
gmk.PRO.mc.2019.feb.1.3 6 / 3 winner
gmk.PRO.mc.2019.feb.2.1 0 / 1
gmk.PRO.mc.2019.mar.1.3 6 / 4
gmk.PRO.mc.2019.mar.1.4 4 / 4
gmk.PRO.mc.2019.apr.1.1 14 / 7 winner
gmk.PRO.mc.2019.apr.2.1 6 / 3 winner
gmk.PRO.mc.2019.may.1.1 4 / 2 winner
gmk.PRO.mc.2019.may.1.3 6 / 4
gmk.PRO.mc.2019.may.2.1 4 / 2 winner
gmk.PRO.mc.2019.jun.1.3 4 / 2 winner
gmk.PRO.mc.2019.jun.2.1 4 / 2 winner
gmk.PRO.mc.2019.jul.1.2 6 / 3 winner
gmk.PRO.mc.2019.jul.1.4 6 / 4
gmk.PRO.mc.2019.jul.1.5 10 / 7
gmk.PRO.mc.2019.jul.2.1 2 / 3
gmk.PRO.mc.2019.aug.1.1 8 / 4 winner
gmk.PRO.mc.2019.aug.1.2 4 / 4
gmk.PRO.mc.2019.aug.2.1 0 / 2
gmk.PRO.mc.2019.oct.1.1 0 / 4
gmk.PRO.mc.2019.oct.1.2 0 / 3
gmk.PRO.mc.2020.mar.1.1 12 / 8
gmk.PRO.mc.2020.mar.1.5 6 / 5
gmk.PRO.mc.2020.mar.1.7 6 / 4
gmk.PRO.mc.2020.apr.1.2 0 / 5
gmk.PRO.mc.2020.aug.1.1 8 / 7
gmk.PRO.mc.2020.aug.1.3 0 / 4
gmk.rt.2005.7.325 2 / 3
gmk.rt.2005.7.345 0 / 3
gmk.rt.2006.6.37 2 / 3
gmk.rt.2006.6.38 2 / 3
gmk.rt.2006.7.213 0 / 3
gmk.rt.2006.7.215 0 / 3
gmk.rt.2007.6.18 0 / 3
gmk.rt.2007.6.25 0 / 3
ut.gmk.422.1.1 26 / 20
ut.gmk.488.1.3 10 / 10