Name: irislakshmi
Registered: 2009-08-15
Lastconnect: 2010-02-28 17:04
Address:   Europe
Info:

frifdswahgbvcfdrhgudsetffrriuesdfookkjjmmaazzxxccfddfyrytrtfjffffffffffyyiyuydewgghigttyuihgdfyuiufuytedguytftrtrtrgdgddyfjjghgdgkjfottggdrgghghfgfffeyssfdghtfyreyteyyyyrrhhrhrjhhhhhhhhhhhrhhhhgrgcbvdchrjrrhrjjrhrhhhggggggggggggggguhrkhyijfkdjudguriirritttthgutuututtuthu5htthhgfg whhgjfhfhrrhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrhhrryrggyrggfffhhgggggdfgfhdghfjhjhgyrtfgkdytijgthutyuty57ttyougfjddurtjtjyyjfgjtrjrrhhhhhrhthtthturhuirruiururrrrruehuehtihuhrukhirhtiuhihiy9yuyut5yut5yu5yu5yuyhfjhfjkjhfkjfkfhjkhfjhkhkjkhkugiuhjghhhgjghgggggggggggjrhhkjhrkjkrhjhuurjhhfgjhjyghyugrgdhefghehebjggreeeefgehgeettegrrgrhvrryguiiiiiiiiiiiiiiiiiiittrfgegegggggihhdgudlkjlrtjrhyujkmrjhjdkfkjhujrjkhtrjhrkrjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjutkljjtjfrkrefdgdrrggggggggggggggttttfhhcg gfffddhyyttryhrrgtyhfhgthyyt66767y

Membership: Not a member
Number of moves: 538

Player's statistics
Game Rating Games Championship level Infinite order Won/Lost/Drawn/InP rogress Tournaments
Go 14.9k 11 games - - +7-4=0~0 0 tournaments
Chess 1500 6 games - - +2-3=1~0 0 tournaments
WYPS 1500 2 games - - +0-2=0~0 1 tournaments
Four in a row 1500 1 games - - +1-0=0~0 0 tournaments
Havannah 1500 8 games - - +0-8=0~0 1 tournaments
Add to blacklist